LNET Sp. z o.o.

ul. Juliusza Jurczyńskiego 34

92-306 Łódź

42 6726551 bok@Lnet.pl

75 1500 1546 1215 4005 0648 0000

Biuro Obsługi Klienta

Wujaka 7a, Łódź

Pasaż handlowy Oranżada

Godziny pracy

poniedziałek:10:00 - 18:00
wtorek: 10:00 - 18:00
środa: 10:00 - 18:00
czwartek: 10:00 - 18:00
piątek: 10:00 - 18:00

Kontakt

42 672 65 51
bok@Lnet.pl

Inne kontakty

Obsługa techniczna

Zgłaszanie awarii, kontakt ze służbami technicznymi w terenie
607 854 447

Księgowość

Faktury, płatności
42 639 24 01
ksiegowosc@Lnet.pl

Informacje formalne

"LNET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Juliusza Jurczyńskiego 34, 92-306 Łódź

KRS: 0000145632 (rejestr prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS)

Kapitał zakładowy: 75000 zł

Rok założenia: 2002

NIP: 728-24-81-705

REGON: 473098627

RPT: 2131

Rachunek bankowy:
75 1500 1546 1215 4005 0648 0000

Polityka prywatności

LNET Sp. z o.o. zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych osób fizycznych, obecnych jak i byłych abonentów usług naszej firmy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi operatorów telekomunikacyjnych, określającymi zasady przetwarzania danych osobowych abonentów są:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, zwane dalej RODO.
 2. Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest LNET Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Juliusza Jurczyńskiego 34

Dane kontaktowe administratora danych

Administrator danych wyznaczył inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych telefonicznie: 42 6726551 lub za pomocą poczty elektronicznej: odo@Lnet.pl.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe abonentów uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania przetwarzane są w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO,
 2. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, sądowi i prokuratorowi), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO,
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO,
 4. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takiej umowy (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
 2. jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody przez osobę, której dane dotyczą.

Odbiorcy danych

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług, w tym realizujących usługi wsparcia technicznego oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa, w tym m.in. ustawy Prawo telekomunikacyjne będą musiały być przekazane tak zwanym organom uprawnionym w zakresie prowadzonych przez te organy postępowań tj. policji, sądom i prokuraturaturze.

Przekazywanie danych osobowych poza obszar EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

 1. dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator danych przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie,
 2. sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora danych i wstrzymania dalszych operacji na danych, za wyjątkiem ich przechowywania,
 4. usunięcia przetwarzania danych, które przetwarzane są przez Administratora danych bezpodstawnie,
 5. przeniesienia danych osobowych, tj. przesłania danych innemu administratorowi danych (np. innemu operatorowi) lub przesłania ich do Państwa.

Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu:

 1. wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów,
 2. z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawa podania danych osobowych

Do zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania tych danych jest obecnie określony obowiązującą ustawą z Prawo telekomunikacyjne (art. 161 ust. 2 oraz art. 60b ust. 1). Zebranie wyszczególnionych tam danych przy zawieraniu umowy wiąże się z obowiązkiem ustawowym operatora telekomunikacyjnego i jest warunkiem koniecznym korzystania z usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane te zostały określone w art. 161 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym ma być ustanowiony Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

LNET Sp. z o.o. może stosować automatyczne podejmowanie decyzji w sytuacjach nadużyć telekomunikacyjnych. Działanie usługi może zostać ograniczony lub zablokowany. W takich przypadkach zawsze przysługuje abonentowi prawo do zgłoszenia sprzeciwu, w wyniku którego decyzja podjęta automatycznie zostanie zastąpiona decyzją podjętą przez pracowników naszej spółki.

Wzór modelowej informacji przygotowany przez Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej w Warszawie.

Wskaźniki jakości

Czas oczekiwania na podłączenie do sieci w ramach usług indywidualnego dostępu do Internetu i telewizji kablowej (wskaźnik obliczany na podstawie podłączeń wykonanych w ciągu ostatnich 91 dni). 3,4 ± 2,6 dnia
Czas eliminowania usterek i nieprawidłowości w świadczeniu usług indywidualnego dostępu do Internetu i telewizji kablowej (wskaźnik obliczany na podstawie zgłoszeń serwisowych obsłużonych w ciągu ostatnich 91 dni). 20 ± 17 godzin